DekGenius.com
 

คำศัพท์เฉพาะทางทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science)

นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) คือ การที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆและความรู้ทางด้านกฎหมายต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการเก็บและพิสูจน์หลักฐาน ในการตรวจร่างกายและตรวจสอบวัตถุพยานต่างๆเพื่อช่วยในการค้นหาความจริงหรือเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน การบังคับใช้กฎหมาย และดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อช่วยในกระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์หลักฐานและชี้นำไปสู่ผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะความผิดทางอาญาและการลงโทษ

สาขาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้ในนิติวิทยาศาสตร์(Forensic Science)ตัวอย่างเช่น พันธุศาสตร์ ชีวเคมี จุลชีววิทยาการแพทย์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์ พฤกษศาสตร์ และกีฏวิทยา เป็นต้น

ตัวอย่างวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์(Forensic Science) ที่มักจะได้ยินบ่อยๆ เช่น การตรวจสอบลายนิ้วมือ, DNA Finger Print (ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ) โดยมักเรียกกันว่า ตรวจดีเอ็นเอ หรือ ตรวจ DNA

 

A
accounting fraud การทุจริตทางการเงิน
advances ความก้าวหน้า
alcohol แอลกอฮอล์
alterations การแก้ไข
analysis การวิเคราะห์
analysis of hot spots การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย
analysis of variance การวิเคราะห์ความแปรปรวน
analyzing materials การวิเคราะห์วัสดุ
antigens แอนติเจน
antibody แอนติบอดี
applications of scientific techniques การประยุกต์เทคนิคทางวิทยาศาสตร์
assay การตรวจ
atomicphysics ฟิสิกส์อะตอม
authentication systems ระบบการยืนยันบุคคลตัวจริง
authenticity verification ความเป็นเจ้าของ
automated fingerprint ลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ
autopsy การผ่าศพ

B
biological ชีววิทยา
biological evidence พยานหลักฐานทางชีววิทยา
biological evidence Investigation การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยา
biometric ไบโอเมทริกซ์
biometric authentication systems ระบบการยืนยันบุคคลตัวจริงทางไบโอเมทริกซ์
biometric characteristics ลักษณะเฉพาะของไบโอเมทริกซ์
biometric evaluation method วิธีการประเมินไบโอเมทริกซ์
biometric systems ระบบไบโอเมทริกซ์
biometric systems error ความผิดพลาดของระบบไบโอเมทริกซ์
biometric recognition techniques เทคนิคการรู้จำไบโอเมทริกซ์
blood testing การตรวจเลือด

C
case studies. กรณีศึกษา
cell biology ชีววิทยาของเซลล
characteristics ลักษณะ
chemical ทางเคมี
chemical analysis การวิเคราะห์ทางเคมี
chemical composition of cell องค์ประกอบทางเคมีของเซลล์
chemical evidence พยานหลักฐานทางเคมี
chemistry เคมี
chromatography โครมาโทกราฟี
chromosome โครโมโซม
chromosome structures โครงสร้างโครโมโซม
circulatory system ระบบไหลเวียนเลือด
civil law กฎหมายแพ่ง
civil procedure law กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
clinical ทางคลินิก
coating materials สารเคลือบผิว
collection การเก็บรวบรวม
collisions การชน
commission of a crime การประกอบอาชญากรรม
comparative automated fingerprint การตรวจเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ
compare evidence เปรียบเทียบพยานหลักฐาน
computer fraud การฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์
computer network systems ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
computer security system ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
conclusion การสรุปผล
connections การเชื่อมโยง
contingency tables ตารางการณ์จร
control of criminal justice agencies การควบคุมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
controlled substances สารที่ต้องควบคุม
conviction การลงโทษ
correlation สหสัมพันธ์
court ศาล
crime อาชญากรรม
crime analysis การวิเคราะห์อาชญากรรม
crime patterns รูปแบบอาชญากรรม
crime scene analysis การวิเคราะห์ในสถานที่เกิดเหตุ
crime scene investigation การตรวจสถานที่เกิดเหตุ
crime scene photography การถ่ายภาพในสถานที่เกิดเหตุ
crime scene protection การรักษาสถานที่เกิดเหตุ
crime scene reconstruction การประมวลเหตุการณ์ในสถานที่เกิดเหตุ
crime scene search การค้นหาในสถานที่เกิดเหตุ
criminal law กฎหมายอาญา
criminal justice administration การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
criminal procedures กระบวนการทางอาญา
criminal procedure law กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
criminalistics การพิสูจน์หลักฐาน
cryptographic system ระบบการเข้ารหัส
cytoskeleton ไซโทสเกเลตัน

D
data mining เหมืองข้อมูล
data representation การแทนค่าข้อมูล
database system ระบบฐานข้อมูล
data warehouse คลังข้อมูล
death การตาย
deciphering indent impressions of writing การอ่านรอยกดเขียน
deductive reasoning การหาเหตุผลเชิงนิรนัย
density patterns รูปแบบความหนาแน่น
detecting สืบหา
determination การตรวจหา
diagnosis การวินิจฉัย
diagnostic methods for DNA วิธีการวินิจฉัยดีเอ็นเอ
digital image processing การประมวลผลภาพดิจิตัล
digital photography system ระบบการถ่ายภาพดิจิตัล
dimensions มิติ
document processing การประมวลผลเอกสาร

E
electric circuits วงจรไฟฟ้า
electromagnetic waves คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
electron microscopy อิเล็กตรอนไมโครสโคปี
emphasized เน้น
endocrine system ระบบต่อมไร้ท่อ
erasure การขูดลบ
establishment การสร้าง
estimation การประมาณค่า
estimation of parameters การประมาณค่าพารามิเตอร์
ethical จริยธรรม
ethics จริยธรรม
evaluation การประเมิน
events เหตุการณ์
events surrounding เหตุการณ์แวดล้อม
evidence หลักฐาน
evidence identification พยานหลักฐาน
examination of blood stain การตรวจคราบเลือด
examination of handwriting การตรวจพิสูจน์ลายมือ
examination of skull sinus การตรวจลักษณะโพรงอากาศที่กะโหลกศีรษะ
excretory system ระบบขับถ่าย
expert witness พยานผู้ชำนาญการ
expert witness in court พยานผู้ชำนาญการในชั้นศาล
exploratory เชิงการตรวจสอบ
exploratory data analysis การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการตรวจสอบ
explosive วัตถุระเบิด
explosive residues เศษวัตถุระเบิด
extracellular matrix เมทริกซ์นอกเซลล์

F
fiber analysis การวิเคราะห์เส้นใย
financial fraud การทุจริตทางการบัญชี
fingerprint ลายพิมพ์นิ้วมือ
fingerprint classification การจำแนกประเภทของลายพิมพ์นิ้วมือ
fingerprint identification การตรวจเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือ
fingerprint ลายนิ้วมือ
fingerprint collection การเก็บรวบรวมลายพิมพ์นิ้วมือ
fire residues เศษวัสดุที่ไหม้ไฟ
fluid mechanics กลศาสตร์ของไหล
forecasting การพยากรณ์
forecasting of crime patterns การพยากรณ์รูปแบบอาชญากรรม
forensic accounting การบัญชีทางนิติวิทยาศาสตร์
forensic finance การเงินทางนิติวิทยาศาสตร์
forensic medicine นิติเวชศาสตร์
forensic pathology นิติพยาธิวิทยา
forensic science นิติวิทยาศาสตร์
forensic science history ประวัตินิติวิทยาศาสตร์
forensic scientists นักนิติวิทยาศาสตร์
forgery การปลอมแปลงเอกสาร
forgery detection การตรวจการปลอมแปลง
foundations กระบวนการ
fraud การฉ้อโกง
fraud examination techniques เทคนิคการตรวจสอบการทุจริต
fundamental biometric systems ระบบไบโอเมทริกซ์เบื้องต้น
fundamentals of fingerprint ความรู้พื้นฐานของลายพิมพ์นิ้วมือ

G
gastrointestinal tract ระบบทางเดินอาหาร
gather รวบรวม
gene expression การแสดงออกของยีน
gene ยีน
genetic identification การพิสูจน์ทางพันธุกรรม
genetic material สารพันธุกรรม
genetic property สมบัติทางพันธุกรรม
genetic property of blood สมบัติทางพันธุกรรมของเลือด
genetic property of serum สมบัติทางพันธุกรรมของน้ำเหลือง
genetic trait ลักษณะทางพันธุกรรม
geographical information systems ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
geographical ภูมิศาสตร์
gun shot เขม่าดินปืน
gun shot residues เศษเขม่าดินปืน

H
hair analysis การวิเคราะห์เส้นผม
handwriting ลายมือเขียนข้อความ
heredity การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
hot spots พื้นที่เสี่ยงภัย
human physiology สรีรวิทยาของมนุษย์
human rights สิทธิส่วนบุคคล
hypotheses สมมติฐาน
hypotheses testing การทดสอบสมมติฐาน

I
identification การตรวจพิสูจน์
identification of individual การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
image attribute การใช้ภาพอ้างอิง
image capture devices อุปกรณ์ในการจับภาพ
image enhancements การทำภาพให้ชัดเจน
immune ทางภูมิคุ้มกัน
immune response การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
immunology ภูมิคุ้มกันวิทยา
indented impressions การตรวจอ่านรอยกดบนกระดาษ
indexing การทำดรรชนี
individual project โครงการศึกษารายบุคคล
inductive reasoning การหาเหตุผลเชิงอุปนัย
inference การอนุมาน
information systems ระบบสารสนเทศ
information technology เทคโนโลยีสารสนเทศ
information technology security ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
information technology security laws กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
infrared spectroscopy อินฟราเรดสเปกโทรสโคปี
integrity ความเป็นหนึ่งเดียว
internet อินเตอร์เน็ต
internet crime อาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต
interpretation of results การแปลผล
introduction to multimodal biometric systems ระบบมัลติโมดัลไบโอเมทริกซ์เบื้องต้น
investigation การสืบสวน
investigation techniques เทคนิคการสืบสวน

L
laboratory ห้องปฏิบัติการ
latent fingerprint ลายพิมพ์นิ้วมือแฝง
latent fingerprint collections from evidence การเก็บลายพิมพ์นิ้วมือแฝงจากพยานหลักฐาน
laws กฎหมาย
legal เชิงนิติศาสตร์
legal concepts แนวคิดเชิงนิติศาสตร์
linear regression การถดถอยเชิงเส้น
linear momentum โมเมนตัมเชิงเส้น
linking the suspect document การเชื่อมโยงเอกสารพิรุธ
lip printing การตรวจลายพิมพ์ริมฝีปาก

M
management การจัดการ
manners พฤติการณ์
mapping crime investigation การทำแผนที่ในการสืบสวนทางอาชญากรรม
method วิธี
mock trials ศาลจำลอง
models แบบจำลอง
molecular อณู
molecular biology อณูชีววิทยา
motion การเคลื่อนที่
motion in one dimensions การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
motion in two dimensions การเคลื่อนที่ในสองมิติ
multimodal biometric systems ระบบมัลติโมดัลไบโอเมทริกซ์
muscle cell เซลล์กล้ามเนื้อ

N
nerve cell เซลล์ประสาท
nervous system ระบบประสาท
network systems ระบบเครือข่าย
network security ความปลอดภัยของเครือข่าย

O
obliterations การลบล้าง
observation การสังเกตการณ์
obstacles อุปสรรค
organelle ออร์แกเนลล์
organelle function หน้าที่ของออร์แกเนลล์

P
pathogenic พยาธิสภาพ
parameters พารามิเตอร์
parternity identification การพิสูจน์ความเป็นบิดามารดา
performance ประสิทธิภาพ
perpetrator of a crime ผู้ประกอบอาชญากรรม
person identification การพิสูจน์บุคคล
photograph ภาพถ่าย
physical ฟิสิกส์
physical evidence พยานหลักฐานทางฟิสิกส์
physical evidence พยานหลักฐานทางกายภาพ
preparation การเตรียม
preservation of evidence การรักษาพยานหลักฐาน
printing ลายพิมพ์
privacy ความเป็นส่วนตัว
procedures research วิธีการวิจัย
processes กระบวนการ
processing algorithms อัลกอริทึมของการประมวลผล
protection การป้องกัน
professional หลักวิชาชีพ
proof การพิสูจน์
post mortem examination การตรวจชันสูตรพลิกศพ
public safety ความปลอดภัยของสาธารณะ

R
reconstruction การประมวล
regulation of muscle cell การควบคุมของเซลล์กล้ามเนื้อ
regulation of nerve cell การควบคุมของเซลล์ประสาท
recognition การรู้จำ
reconstruction of past events การประมวลเหตุการณ์ในอดีต
reconstruction process กระบวนการการประมวลเหตุการณ์
representation การแทนค่า
residues เศษ
research design การออกแบบการวิจัย
research hypothesis การตั้งสมมติฐานการวิจัย
research methodology ระเบียบวิธีวิจัย
respiratory system ระบบหายใจ
response การตอบสนอง
retrieval การสืบค้น
retrieving การค้นคืน
rules of evidence กฎของพยานหลักฐาน
rules of evidence relating to fraud กฎของพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการทุจริต

S
saliva stain คราบน้ำลาย
sample ตัวอย่าง
scientific เชิงวิทยาศาสตร์
searching การค้นหา
security ความปลอดภัย
semen stain คราบอสุจิ
seminar สัมมนา
seminar in Forensic science สัมมนานิติวิทยาศาสตร์
serology เซรุ่มวิทยา
signatures ลายมือชื่อ
social attitudes ประเด็นเชิงสังคม
sound wave คลื่นเสียง
source determination การกำหนดแหล่งที่มา
specific methods วิธีการตรวจพิเศษ
spectroscopy สเปกโทรสโคปี
statistical เชิงสถิติ
statistical inference การอนุมานเชิงสถิติ
statistical packages โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
storage การจัดเก็บ
storing การจัดเก็บ
structure of cell โครงสร้างของเซลล์
superimposition การตรวจภาพเชิงซ้อน

T
techniques used to detect เทคนิคที่ใช้สืบค้นตรวจพิสูจน์
testimony examination techniques เทคนิคการสอบปากคำ
testing การทดสอบ
thesis วิทยานิพนธ์
toxicology พิษวิทยา
toxic substance สารพิษ
toxic substances analysis การวิเคราะห์สารพิษ
toxic substances identification การตรวจพิสูจน์สารพิษ
training in court การฝึกในชั้นศาล
typewriting อักษรพิมพ์ดีด

U
undercover การจารกรรม
underlying pattern recognition concepts แนวคิดทางการรู้จำรูปแบบ
unique เป็นหนึ่งเดียว

V
variance ความแปรปรวน

W
waves motion การเคลื่อนที่แบบคลื่น

 

   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)