DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  area , non-irrigated คือ ...
   
  area , non-irrigated ความหมาย คือ พื้นที่ที่ยังไม่ได้รับน้ำชลประทาน : พื้นที่โครงการส่วนที่ยังไม่สามารถส่งน้ำชลประทานให้ได้ อาจเนื่องมาจากยังก่อสร้างอาคารชลประทานหรือระบบส่งน้ำในส่วนนั้นไม่เสร็จ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)