DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  canal , erath คือ ...
   
  canal , erath ความหมาย คือ คลองดิน : คลอง คลองรับน้ำนอง : คลองซึ่งทำหน้าที่รับน้ำจากแม่น้ำเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำขึ้นสูงถึงระดับที่ยอมให้น้ำเข้าคลองได้ อาจจะมีหรือไม่มีอาคารบังคับน้ำปากคลองก็ได้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)