DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  canal , quaternary คือ ...
   
  canal , quaternary ความหมาย คือ คูส่งน้ำ : คูน้ำที่รับน้ำจากคลองแยกซอย (tertiary canal) เพื่อส่งเข้าแปลงเพาะปลูก หรือส่งให้ระบบส่งน้ำในแปลงนา
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)