DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  curve , advance คือ ...
   
  curve , advance ความหมาย คือ กราฟน้ำคืบหน้า : กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลานับจากเริ่มต้นให้น้ำ (แกน Y) กับระยะทางที่น้ำไหลไปถึงจุดต่าง ๆ นับจากหัวแปลง (แกน X)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)