DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  curve , depth-area คือ ...
   
  curve , depth-area ความหมาย คือ เส้นโค้งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความลึกเฉลี่ยของฝนกับพื้นที่ที่ฝนตก เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า rainfall intensity-area curve
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)