DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  distributor , Neyrpic คือ ...
   
  distributor , Neyrpic ความหมาย คือ อาคารจ่ายน้ำแบบ Neyrpic : อาคารจ่ายน้ำแบบหนึ่ง มีช่องให้น้ำผ่านขนาดต่าง ๆ กันหลายช่อง ถ้าควบคุมระดับน้ำด้านเหนือน้ำของช่องเหล่านี้ให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด ปริมาณน้งที่ผ่านช่องจะคงที่
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)