DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  farming , extensive คือ ...
   
  farming , extensive ความหมาย คือ การทำไร่นาแบบพื้นบ้าน : การทำไร่นาที่ใซ้เทคโนโลยีในการผลิตน้อยหรือไม่ใช้เลย ใช้เนื้อที่เพาะปลูกมาก
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)