DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  flow , free คือ ...
   
  flow , free ความหมาย คือ การไหลแบบอิสระ : การไหลของน้ำผ่านอาคารชลประทานที่สภาพการไหลด้านท้ายน้ำ ไม่ส่งผลต่อการไหลของน้ำด้านเหนือน้ำ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)