DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  flume คือ ...
   
  flume ความหมาย คือ สะพานน้ำ (รางน้ำ) : อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อให้ทางน้ำสายหนึ่งข้ามทางน้ำอีกสายหนึ่ง หรือสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ไปได้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)