DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  irrigation structure คือ ...
   
  irrigation structure ความหมาย คือ อาคารชลประทาน : สิ่งก่อสร้างหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในงานชลประทาน ใช้เพื่อการจัดการน้ำชลประทานในด้านต่างๆ เช่น การควบคุม การวัด การส่งและการระบายน้ำ เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)