DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  joint , contraction คือ ...
   
  joint , contraction ความหมาย คือ รอยต่อเผื่อการหดตัว : รอยต่อในงานคอนกรีตที่สร้างเผื่อไว้สำหรับรับการแตกร้าวที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อคอนกรีตแห้งตัว หรือหดตัวเนื่องจากการเปลียนแปลงอุณหภูมิเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแตกร้าวไปทั่วทั้งโครงสร้าง โดยจะยอมให้เกิดการแตกที่ร้อยต่อเผื่อการหดตัวนี้แทน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)