DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  load , wash คือ ...
   
  load , wash ความหมาย คือ ตะกอนชะล้าง : ตะกอนที่น้ำพัดพาไปจากผิวหน้าดินของพื้นที่รับน้ำ มีขนาดเล็กมากจนเกือบอยู่ในสภาพแขวนลอยอย่างถาวร
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)