DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  maintenance , special คือ ...
   
  maintenance , special ความหมาย คือ งานบำรุงรักษาพิเศษ : การบำรุงรักษาในกรณีพิเศษโดยใช้งบฉุกเฉิน เช่น อาคารเกิดการพังทลายเนื่องจากอุทกภัย เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)