DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  prototype คือ ...
   
  prototype ความหมาย คือ ต้นแบบ : โครงสร้างของอาคารต่าง ๆ มีขนาดตามสัดส่วนจริง เพื่อใช้เป็นต้นฉบับในการจำลองแบบ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)