DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  rotation system คือ ...
   
  rotation system ความหมาย คือ ระบบส่งน้ำแบบหมุนเวียน : ระบบที่ไม่สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ทั้งหมดเต็มตามความต้องการตลอดเวลาได้ ต้องแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนจะได้รับน้ำในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งไม่พร้อมกัน โดยหมุนเวียนกันไป
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)