DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  storage , effective คือ ...
   
  storage , effective ความหมาย คือ ความจุใช้งาน : ปริมาณน้ำเก็บกักที่นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เป็นปริมาตรอยู่ระหว่าง ระดับความจุไม่ใช้งาน กับระดับเก็บกักน้ำ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)