DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  weir , measuring คือ ...
   
  weir , measuring ความหมาย คือ ฝายวัดน้ำ : อาคารวัดปริมาณน้ำชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นฝาย
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)