DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  weir , sharp-crested คือ ...
   
  weir , sharp-crested ความหมาย คือ ฝายสันคม : ฝายที่สันมีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ ตั้งฉากกับทิศทางการไหลของน้ำเพื่อให้น้ำที่ล้นสันฝายไหลพุ่งเป็นแผ่นน้ำ(nappe) อย่างชัดเจน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)