DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  crewel work คือ ...
   
  crewel work ความหมาย คือ ลวดลายที่ถักหรือปักบนผ้าแบบเก่าๆ ซึ่งนำมาใช้เป็นลวดลายประดับสิ่งห่อหุ้มเครื่องเรือน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)