DekGenius.com
Search :
สำนวนและวลีภาษาอังกฤษ - ความหมายของคำว่า   no sweat คือ หมายถึง ...
   
  no sweat ความหมาย คือ ไม่มีปัญหา
No sweat, we can go there together another day.
ไม่มีปัญหาพวกเราไปที่นั่นวันอื่นได้
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)