DekGenius.com
Search :
สำนวนและวลีภาษาอังกฤษ - ความหมายของคำว่า   whatever คือ หมายถึง ...
   
  whatever ความหมาย คือ พูดเมื่อเราไม่เชื่อสิ่งที่อีกคนพูด
Whatever, I know you went to the party last night.
เอาเถอะไม่ว่าเธอจะพูดอะไรมาฉันรู้ว่าคุณไปที่งานปาร์ตี้เมื่อคืนนี้
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)