DekGenius.com
Search :
สำนวนและวลีภาษาอังกฤษ - ความหมายของคำว่า   you never know คือ หมายถึง ...
   
  you never know ความหมาย คือ บางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้น
I don’t think he will get promoted but you never know.
ฉันไม่คิดว่าเขาจะได้เลื่อนขั้นแต่ใครจะไปรู้ (เขาอาจจะได้เลื่อนขั้น)
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)