DekGenius.com
Search :
สำนวนและวลีภาษาอังกฤษ - ความหมายของคำว่า   I told you so คือ หมายถึง ...
   
  I told you so ความหมาย คือ ใช้เมื่อคุณบอกบางอย่างกับใครไปแล้วเป็นจริง
You should have listened to me, I told you so.
คุณน่าจะฟังฉันฉันบอกคุณแล้ว
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)