DekGenius.com
Search :
สำนวนและวลีภาษาอังกฤษ - ความหมายของคำว่า   can’t stand คือ หมายถึง ...
   
  can’t stand ความหมาย คือ ทนไม่ได้ที่จะ …
I can’t stand living with my roommate.
ฉันทนไม่ได้ที่จะต้องอยู่กับเพื่อนร่วมห้องของฉัน
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)