DekGenius.com
Search :
สำนวนและวลีภาษาอังกฤษ - ความหมายของคำว่า   (Do you) get the picture? คือ หมายถึง ...
   
  (Do you) get the picture? ความหมาย คือ  รู้หรือเปล่าว่าต้องทำอะไร, เข้าใจหรือไม่
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)