DekGenius.com
Search :
สำนวนและวลีภาษาอังกฤษ - ความหมายของคำว่า   Pretty much so คือ หมายถึง ...
   
  Pretty much so ความหมาย คือ  ประมาณนั้น, ส่วนใหญ่ก็ตามนั้น, ก็ทำนองนั้น
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)