DekGenius.com
Search :
สำนวนและวลีภาษาอังกฤษ - ความหมายของคำว่า   coming right up คือ หมายถึง ...
   
  coming right up ความหมาย คือ มักจะใช้ในร้านอาหารว่าอาหารใกล้จะมาแล้ว
Your food is coming right up.
อาหารของคุณกำลังมาแล้วค่ะ
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)