DekGenius.com
Search :
สำนวนและวลีภาษาอังกฤษ - ความหมายของคำว่า   take a hike คือ หมายถึง ...
   
  take a hike ความหมาย คือ ไปให้พ้นไล่ไปไกลๆ
Take a hike, I am not interested in your services.
ไปให้พ้นฉันไม่สนใจกับบริการของคุณ
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)