DekGenius.com
Search :
สำนวนและวลีภาษาอังกฤษ - ความหมายของคำว่า   you wish คือ หมายถึง ...
   
  you wish ความหมาย คือ ฝันไปเถอะบอกว่าคุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการ
You think you will win the competition? You wish!
คุณคิดว่าคุณจะชนะการแข่งขันหรอฝันไปเถอะ
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)