DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สุนทรียภาพ คือ ...
สุนทรียภาพ [N] ความหมาย คือ aesthetics,ความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะที่แต่ละบุคคลสามารถเข้าใจและรู้สึกได้,,,
ตัวอย่าง :: การเข้าค่ายครั้งนี้ทำให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุนทรียภาพกับศาสนธรรมได้อย่างลึกซึ้ง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)