DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แรงงานเด็ก คือ ...
แรงงานเด็ก [N] ความหมาย คือ child labour,ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และการจ้างแรงงานนั้น ห้ามมิให้นายจ้าง จ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเป็นลูกจ้าง,,,แรงงานผู้ใหญ่
ตัวอย่าง :: นายจ้างต้องแจ้งการจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)