DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ศาสนาเปรียบเทียบ คือ ...
ศาสนาเปรียบเทียบ [N] ความหมาย คือ comparative religion,มานุษยวิทยาวัฒนธรรมสาขาหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษาและการเปรียบเทียบระบบศาสนาต่างๆ ของมนุษยชาติ,,,
ตัวอย่าง :: เขาเขียนตำราและบทความเกี่ยวกับศาสนาเปรียบเทียบไว้ประดับวงการวิชาการมากมาย
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)