DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แรงขับ คือ ...
แรงขับ [N] ความหมาย คือ drive,การจูงใจแบบหนึ่งซึ่งมีปัจจัยบางอย่างมาผลักดันให้คนหรือสัตว์กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป โดยไม่คิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า,,กำลังขับ,
ตัวอย่าง :: หัวหน้าหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยเสริมแรงขับของพนักงานให้เพิ่มขึ้นได้
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)