DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เลิกจ้าง คือ ...
เลิกจ้าง [V] ความหมาย คือ lay off,ไม่จ้างให้ทำงานต่อไปทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร,,เลิกว่าจ้าง,ว่าจ้าง
ตัวอย่าง :: บริษัทเลิกจ้างพนักงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชยให้เลย
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)