DekGenius.com
Search :

Traditional Chinese medicine dictionary-พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน

No.
The meaning is
  1 化湿药 (huà shī yào) - ยาขับและสลายความชื้น
  2 化痰药 (huà tán yào) - ยาขับเสมหะ
  3 缓则治本 (huǎn zé zhì běn) - อาการเจ็บป่วยเรื้อรัง ให้รักษาที่ต้นเหตุ
  4 黄疸 (huáng dǎn) - ดีซ่าน
  5 黄苔 (huáng tāi) - ลิ้นมีฝ้าเหลือง
  6 灰苔 (huī tāi) - ลิ้นมีฝ้าสีเทา
  7 回旋灸 (huí xuán jiǔ) - การรมยาแบบวนเป็นวง
  8 回阳救逆剂 (huí yáng jìu nì jì) - ตำรับยาดึงหยางกลับคืนให้ฟื้นคืนชีพ
  9 昏睡露睛 (hūn shuì lù jīng) - นอนหลับตาโดยที่เปลือกตาปิดไม่สนิท
  10 火候 (huǒ hòu) - ระดับความแรงของไฟที่ใช้ต้มยา
  11 火热证 (huǒ rè zhèng) - กลุ่มอาการที่เกิดจากความร้อนหรือไฟ
  12 活血化瘀药 (huǒ xuě huà yū yào) - ยาสลายเลือดคั่งและช่วยให้เลือดหมุนเวียน
  13 活血剂 (huǒ xuě jì) - ตำรับยาเพิ่มการไหลเวียนเลือด
  14 火针疗法 (huǒ zhēn liáo fǎ) - วิธีการรักษาด้วยการฝังเข็มลนไฟ
  15 饥不欲食 (jī bú yù shí) - หิวแต่ไม่อยากรับประทานอาหาร
  16 击打法 (jī dǎ fǎ) - การตี
  17 肌肤甲错 (jī fū jiǎ cuò) - ผิวหนังแห้งแตกเป็นเกล็ด
  18 疾病 ((jí bìng) - โรค
  19 疾病传变 (jí bìng chuán biàn) - โรคเปลี่ยนแปลงและลุกลาม
  20 急则治标 (jí zé zhì biāo) - โรคเฉียบพลันและรุนแรงให้รักษาตามอาการก่อน
  21 继发 (jì fā) - โรคแทรกซ้อน, โรคทุติยภูมิ
  22 剂量 (jì liàng) - ขนาดยาต่อวัน
  23 剂型 (jì xíng) - รูปแบบยา
  24 夹持进针法 (jiá chí jìn zhēn fǎ) - การแทงเข็มโดยการช่วยจับปลายเข็ม
  25 假神 (jiǎ shén) - เสินเทียม
Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [X] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [>>]
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)