DekGenius.com
Search :

Traditional Chinese medicine dictionary-พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน

No.
The meaning is
  1 经方 (jīng fāng) -
  2 经筋 (jīng jīn) - เส้นลมปราณเอ็น
  3 精亏 (jīng kuī) - ขาดสารจิง
  4 经络 (jīng luò) - เส้นลมปราณ
  5 经络现象 (jīng luò xiàn xiàng) - การแสดงออกของเส้นลมปราณ
  6 经络学 (jīng luò xué) - ศาสตร์ระบบเส้นลมปราณ
  7 经络诊断 (jīng luò zhěn duàn) - การวินิจฉัยโดยอาศัยเส้นลมปราณ
  8 经脉 (jīng mài) - เส้นลมปราณ
  9 经脉循行 (jīng mài xún xíng) - วิถีการไหลเวียนของเส้นลมปราณ
  10 精明之腑 (jīng míng zhī fǔ) - สมองเป็นสุดยอดแห่งอวัยวะกลวง
  11 经气 (jīng qì) - ชี่ของเส้นลมปราณ
  12 精室 (jīng shì) -
  13 经外奇穴 (jīng wài qí xuè) - จุดฝังเข็มนอกระบบ
  14 经(穴) (jīng xuè) - เซฺวี่ย
  15 精血同源 (jīng xuè tóng yuán) - สารจำเป็นและเลือดมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน
  16 经穴指压疗法 (jīng xuè zhǐ yā liáo fǎ) - วิธีการรักษาโดยใช้นิ้วกดจุดฝังเข็ม
  17 井(穴) (jǐng xuè) - จุดจิ่ง
  18 镜面舌 (jìng miàn shé) - ลิ้นกระจก
  19 灸法 (jiǔ fǎ) - การรมยา
  20 酒剂 (jǐu jì) - ยาดองเหล้า
  21 灸剂 (jǐu jì) - ยาม้วนลนไฟ
  22 酒煎 (jiǔ jiān) -
  23 九窍 (jiǔ qiào) - ทวารทั้ง 9
  24 酒齄鼻 (jiǔ zhā bí) - ปลายจมูกแดงเหมือนดื่มเหล้า
  25 九针 (jiǔ zhēn) - เข็มโบราณ 9 ชนิด
Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [X] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [>>]
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)