DekGenius.com
Search :

Traditional Chinese medicine dictionary-พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน

No.
The meaning is
  1 裂纹舌 (liè wén shé) - ลิ้นมีรอยแตกระแหง
  2 灵龟八法 (líng guī bā fǎ) - การฝังเข็มแบบหลิงกุยปา
  3 另煎 (lìng jiān) - แยกต้ม
  4 留罐 (liú guan) - การคากระปุก
  5 留针 (liú zhēn) - การคาเข็ม
  6 六腑 (liù fǔ) - อวัยวะกลวงทั้ง 6
  7 六经辨证 (liù jīng biàn zhèng) - การวิเคราะห์แยกกลุ่มอาการตามเส้นลมปราณทั้ง 6
  8 六淫 (liù yín) - ปัจจัยก่อโรคภายนอกทั้ง 6
  9 捋顺法 (lǚ shùn fǎ) - การรูด
  10 络穴 (luò xuè) - จุดลั่ว
  11 络脉 (luò mài) - เส้นลั่ว
  12 脉 (mài) - หลอดเลือด, ชีพจร, เส้นลมปราณ
  13 麦粒灸 (mài lì jiǔ) -
  14 脉象  (mài xiàng) - ลักษณะชีพจร
  15 满而不实 ((mǎn ér bù shí) - เต็มแต่ไม่เกิน
  16 芒刺舌 (máng cì shé) - ลิ้นมีตุ่มนูน
  17 芒针疗法 (máng zhēn liáo fǎ) - การรักษาด้วยเข็มยาว
  18 梅花针 (méi huā zhēn) - เข็มดอกเหมย
  19 泌别清浊 (mì bié qīng zhuó) -
  20 面红如妆 (miàn hóng rú zhuāng) - หน้าแดงเหมือนทาชาด
  21 面色晄白 (miàn sè huǎng bái) - สีหน้าขาวซีด
  22 面色黄胖 (miàn sè huáng pàng) - ใบหน้าบวมฉุเหลือง
  23 面色黧黑 (miàn sè lí hēi) - สีหน้าดำคล้ำ
  24 面色萎黄 (miàn sè wěi huáng) - สีหน้าซูบเหลือง
  25 摩法 (mó fǎ) - การลูบ
Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [X] [16] [17] [18] [19] [20] [>>]
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)