DekGenius.com
Search :

Traditional Chinese medicine dictionary-พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน

No.
The meaning is
  1 膜原 (mó yuán) -
  2 母病及子 (mǔ bìng jí zǐ) - แม่ป่วยกระทบถึงลูก
  3 募穴 (mù xuè) - จุดมู่
  4 拿法 (ná fǎ) - การจับบีบ
  5 纳呆 (nà dāi) - เบื่ออาหาร
  6 纳甲法 (nà jiǎ fǎ) - การฝังเข็มแบบน่าเจี่ย
  7 纳子法 (nà zǐ fǎ) - การฝังเข็มแบบน่าจื่อ
  8 内生五邪 (nèi shēng wǔ xié) - ปัจจัยก่อโรคทั้ง 5 ที่เกิดจากภายในร่างกาย
  9 内因 (nèi yīn) - ปัจจัยก่อโรคภายในร่างกาย
  10 腻苔 ((nì tāi) - ลิ้นมีฝ้าเหนียว
  11 捻入进针法 (niàn rù jìn zhēn fǎ) - วิธีแทงเข็มโดยการปั่นเข็ม
  12 捻转 (niǎn zhuǎn) - การปั่นเข็ม
  13 捻转补泻 (niǎn zhuǎn bǔ xiè) - การปั่นเข็มเพื่อการบำรุงและระบาย
  14 尿道涩痛 (niào dào sè tòng) - ปวดท่อปัสสาวะ
  15 怒伤肝 (nù shāng gān) - อารมณ์โกรธมีผลเสียต่อตับ
  16 呕吐 (ǒu tù) - อาเจียน
  17 膀胱气化 (páng guāng qì huà) - กระเพาะปัสสาวะมีหน้าที่รับและขับถ่ายปัสสาวะ
  18 膀胱湿热证 (páng guāng shī rè zhèng) - กลุ่มอาการกระเพาะปัสสาวะร้อนชื้น
  19 炮制 (páo zhì) - การเตรียมตัวยาพร้อมใช้
  20 培土生金法 (péi tǔ shēng jīn fǎ) - วิธีบำรุงดินเพื่อสร้างทอง
  21 培土制水法 (péi tǔ zhì shuǐ fǎ) - วิธีบำรุงดินเพื่อควบคุมน้ำ
  22 配伍 (pèi wǔ) - การจับคู่ยา
  23 配伍禁忌 (pèi wǔ jìn jì) - ข้อห้ามในการจับคู่ยา
  24 配穴法 (pèi xuè fǎ) - การจับคู่จุดฝังเข็ม
  25 喷雾剂 (pēn wù jì) - ยาพ่น
Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [X] [17] [18] [19] [20] [>>]
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)