DekGenius.com
Search :

Traditional Chinese medicine dictionary-พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน

No.
The meaning is
  1 频服 (pín fú) -
  2 平补平泻 (píng bǔ píng xiè) - การบำรุงและระบายเท่ากัน
  3 平刺 (píng cì) - การแทงเข็มราบ
  4 平肝潜阳药 (píng gān qiǎn yǎng yào) - ยาสงบตับและลดหยาง
  5 平肝息风药 (píng gān xī fēng yào) - ยาสงบลมตับ
  6 平息 (píng xī) - การหายใจปกติ
  7 平息内风剂 (píng xī nèi fēng jì) - ตำรับยาสงบลมภายใน
  8 七情 (qī qíng) - ความสัมพันธ์ 7 ประเภทของการจัดยาร่วมหรือยากลุ่ม
  9 七情内伤 (qī qíng nèi shāng) - อารมณ์ทั้ง 7 มีผลเสียต่อภายในร่างกาย
  10 七星针 (qī xīng zhēn) - เข็ม 7 ดาว
  11 奇恒之腑 (qí héng zhī fǔ) - อวัยวะกลวงพิเศษ
  12 起罐 (qǐ guàn) - การปลดกระปุก
  13 气 (qì) -
  14 气闭 (qì bì) - ชี่ถูกปิดกั้น
  15 气闭证 (qì bì zhèng) - กลุ่มอาการชี่ถูกปิดกั้น
  16 气不化津 (qì bú huà jīn) - ชี่ไม่สามารถสร้างสารน้ำ
  17 气化 (qì huà) - การแปรสภาพสิ่งต่าง ๆ โดยชี่
  18 气化无权 (qì huà wú quán) - ชี่สูญเสียหน้าที่การแปรสภาพสิ่งต่าง ๆ
  19 气机 (qì jī) - การขับเคลื่อนของชี่
  20 气机不利 (qì jī bú lì) - การขับเคลื่อนของชี่ไม่คล่อง
  21 气机升降之枢 (qì jī shēng jiàng zhī shū) - แกนขึ้น-ลงของชี่
  22 气街 (qì jiē) - ทางเดินของจิงชี่
  23 气逆 (qì nì) - ชี่ไหลย้อนกลับ
  24 气逆证 (qì nì zhèng ) - กลุ่มอาการชี่ไหลย้อนกลับ
  25 气随血脱 (qì suí xuè tuō) - ชี่สูญไปพร้อมกับเลือดไหลออก
Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [X] [19] [20] [>>]
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)