DekGenius.com
Search :

Traditional Chinese medicine dictionary-พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน

No.
The meaning is
  1 沉脉 (chén mài) - ชีพจรจม
  2 臣药 (chén yào) - ตัวยาเสริม
  3 迟脉 (chí mài) - ชีพจรเต้นช้า
  4 齿痕舌 (chǐ hén shé) - ขอบลิ้นมีรอยฟัน
  5 齿衄 (chǐ nǜ) - เลือดออกตามไรฟัน
  6 冲服 (chōng fú) - ยาชงดื่ม
  7 冲脉 (chōng mài) - เส้นลมปราณชง
  8 重阳必阴 (chóng yáng bì yīn) - หยางมากถึงขีดสุดแปรสภาพเป็นอิน
  9 重阴必阳 (chóng yīn bì yang) - อินมากถึงขีดสุดแปรสภาพเป็นหยาง
  10 抽气拔罐法 (chōu qì bá guàn fǎ) - วิธีครอบกระปุกแบบดูดอากาศออก
  11 出针 (chū zhēn) - การถอนเข็ม
  12 戳法 (chuō fǎ) - การกดกระแทก
  13 刺法灸法学 (cì fă jiŭ fă xué) - ศาสตร์การแทงเข็มและรมยา
  14 刺激参数 (cì jī cān shù) - ตัวเลขแสดงค่าการกระตุ้นเข็ม
  15 刺络拔罐法 (cì luò bá guàn fǎ) - วิธีครอบกระปุกแบบเคาะผิวหนัง
  16 刺手 (cì shǒu) - มือแทงเข็ม
  17 刺血拔罐法 (cì xuě bá guàn fǎ) - วิธีครอบกระปุกแบบปล่อยเลือด
  18 腠理 (còu lǐ) -
  19 卒发 (cù fā) - เกิดโรคแบบเฉียบพลัน
  20 促脉 (cù mài) - ชีพจรเต้นเร็ว มีจังหวะหยุดไม่แน่นอน
  21 催气 (cuī qì) - การเร่งชี่
  22 寸口 (cùn kǒu) - การตรวจชีพจรข้อมือ
  23 搓法 (cuō fǎ) - การปั่น
  24 大补大泻 (dà bǔ dà xiè) - การกระตุ้นเข็มแบบบำรุงและระบายอย่างแรง
  25 大肠传化糟粕 (dà cháng chuán huà zāo pò) - การลำเลียงกากอาหารของลำไส้ใหญ่
Page : [1] [2] [X] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [>>]
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)