DekGenius.com
Search :

Traditional Chinese medicine dictionary-พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน

No.
The meaning is
  1 耳鸣 (ěr míng) - มีเสียงดังในหู
  2 耳压疗法 (ěr yā liáo fǎ) - วิธีการรักษาโดยการกดจุดที่ใบหู
  3 耳针疗法 (ěr zhēn liáo fǎ) - การฝังเข็มที่ใบหู
  4 发酵法 (fā jiào fǎ) - การหมักเพื่อให้เกิดฟองฟู
  5 发热 (fā rè) - รู้สึกร้อน หรือมีไข้
  6 发芽法 (fā yá fǎ) - การกระตุ้นให้ผลแก่หรือเมล็ดเกิดการแตกหน่ออ่อน
  7 反关脉 (fǎn guān mài) - ชีพจรไม่อยู่ที่ตำแหน่ง กลับไปอยู่ที่หลังมือ
  8 反治 (fǎn zhì) - การรักษาด้วยวิธีตรงกันข้าม
  9 方剂 (fāng jì) - ตำรับยา
  10 方论 (fāng lùn) - การอธิบายตำรับยา
  11 飞法 (fēi fǎ) - การกระตุ้นเข็มแบบนกบิน
  12 飞腾八法 (fēi téng bā fǎ) -
  13 肥胖 (féi pàng) - รูปร่างอ้วน
  14 肺朝百脉 (fèi cháo bǎi mài) - หลอดเลือดทั้งหลายมีเส้นทางเข้าสู่ปอด
  15 肺开窍于鼻 (fèi kāi qiào yú bí) - ปอดเปิดทวารที่จมูก
  16 肺脾气虚证 (fèi pí qì xū zhèng) - กลุ่มอาการชี่ของปอดและม้ามพร่อง
  17 肺气虚证 (fèi qì xū zhèng) - กลุ่มอาการชี่ของปอดพร่อง
  18 肺肾气虚证 (fèi shèn qì xū zhèng) - กลุ่มอาการชี่ของปอดและไตพร่อง
  19 肺肾阴虚证 (fèi shèn yīn xū zhèng) - กลุ่มอาการอินของปอดและไตพร่อง
  20 肺司呼吸 (fèi sī hū xī) - ปอดกำกับการหายใจ
  21 肺通调水道 (fèi tōng tiáo shuǐ dào) - ปอดกำกับการไหลเวียนของน้ำ
  22 肺为华盖 (fèi wéi huá gài) - ปอดเหมือนหลังคาคลุมอวัยวะจั้งอื่น ๆ
  23 肺为娇脏 (fèi wéi jiāo zàng) - ปอดเป็นอวัยวะที่บอบบาง
  24 肺为贮痰之器 (fèi wéi zhù tán zhī qì) - ปอดเป็นอวัยวะที่เก็บเสมหะ
  25 肺阴虚证 (fèi yīn xū zhèng) - กลุ่มอาการอินของปอดพร่อง
Page : [1] [2] [3] [4] [5] [X] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [>>]
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)