DekGenius.com
Search :

Traditional Chinese medicine dictionary-พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน

No.
The meaning is
  1 腐苔 (fǔ tāi) - ฝ้าบนลิ้นมีลักษณะคล้ายเต้าหู้
  2 复发 (fù fā) - อาการของโรคเกิดซ้ำ
  3 肝藏血 (gān cáng xuè) - ตับกักเก็บเลือด
  4 肝胆湿热证 (gān dǎn shī rè zhèng) - กลุ่มอาการร้อนชื้นของตับและถุงน้ำดี
  5 肝风内动证 (gān fēng nèi dòng zhèng) - กลุ่มอาการลมตับภายในกำเริบ
  6 肝火犯肺证 (gān huǒ fàn fèi zhèng) - กลุ่มอาการไฟตับคุกคามปอด
  7 肝火上炎证 (gān huǒ shàng yán zhèng) - กลุ่มอาการไฟตับลุกโชนขึ้นส่วนบน
  8 肝开窍于目 (gān kāi qiào yú mù) - ตับเปิดทวารที่ตา
  9 干咳 (gān ké) - ไอแห้ง
  10 肝肾同源 (gān shèn tóng yuán) - ตับและไตมีแหล่งกำเนิดเดียวกัน
  11 肝肾阴虚证 (gān shèn yīn xū zhèng) - กลุ่มอาการอินของตับและไตพร่อง
  12 肝体阴用阳 (gān tǐ yīn yòng yáng) - ตับเป็นอินแต่หน้าที่เป็นหยาง
  13 肝胃不和证 (gān wèi bù hé zhèng) - กลุ่มอาการตับและกระเพาะอาหารทำงานไม่สอดคล้องกัน
  14 肝为刚脏 (gān wéi gāng zàng) - ตับเป็นอวัยวะที่เกิดภาวะแกร่งได้ง่าย
  15 肝为罢极之本 (gān wéi pí jí zhī běn) - ตับควบคุมเอ็นในการเคลื่อนไหว
  16 肝血虚证 (gān xuè xū zhèng) - กลุ่มอาการเลือดของตับพร่อง
  17 肝阳化风 (gān yáng huà fēng) - หยางของตับแปรสภาพเป็นลม
  18 肝阳上亢证 (gān yáng shàng kàng zhèng) - กลุ่มอาการหยางของตับแกร่งขึ้นสู่ส่วนบน
  19 肝阴虚证 (gān yīn xū zhèng) - กลุ่มอาการอินของตับพร่อง
  20 肝与胆相表里 (gān yǔ dǎn xiāng biǎo lǐ) - ตับและถุงน้ำดีมีความสัมพันธ์แบบเปี๋ยวหลี่
  21 肝郁脾虚证 (gān yù pí xū zhèng) - กานยฺวี่ผีซฺวีเจิ้ง
  22 肝郁气滞证 (gān yù qì zhì zhèng) - กลุ่มอาการชี่ของตับติดขัด
  23 肝志为怒 (gān zhì wéi nù) - อารมณ์โกรธเกี่ยวข้องกับตับ
  24 肝主筋 (gān zhǔ jīn) - ตับกำกับเอ็น
  25 肝主升发 (gān zhǔ shēng fā) - ตับกำกับการลอยขึ้นและการกระจาย
Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [X] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [>>]
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)