DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  flood embankment คือ ...
   
  flood embankment ความหมาย คือ พนังป้องกันน้ำท่วม : คันดินที่สร้างขึ้นเป็นแนวขนานหรือเกือบขนานไปกับแนวทางน้ำ เพื่อป้องกันมิให้น้ำในทางน้ำไหลบ่าเข้าไปท่วมพื้นที่ พนังอาจสร้างบนฝั่งเดียวหรือทั้งสองฝั่งก็ได้สุดแต่ความจำเป็น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)