DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  flood forecasting คือ ...
   
  flood forecasting ความหมาย คือ การพยากรณ์น้ำท่วม : การประเมินปริมาณน้ำซึ่งสูงกว่าปกติ ที่อาจเป็นไปได้ เป็นการคาดคะเนสองถึงสามชั่วโมงล่วงหน้า จนถึงหลาย ๆ วันล่วงหน้า หรืออาจเป็นการประเมินข้อมูลระยะยาวสำหรับวัตถุประสงค์ในการวางแผน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)