DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  curve , double mass คือ ...
   
  curve , double mass ความหมาย คือ ค่าความสัมพันธ์สะสม : ค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าสะสมของตัวแปรค่าหนึ่งกับค่าสะสมของตัวแปรอีกค่าหนึ่ง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)