DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  control section คือ ...
   
  control section ความหมาย คือ รูปตัดควบคุม : รูปตัดของการไหลของน้ำ ทั้งในทางน้ำธรรมชาติหรือที่สร้างขึ้นซึ่งมีลักษณะคงที่ ใช้ในการตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่าน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)