DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  creep length , weighted คือ ...
   
  creep length , weighted ความหมาย คือ ระยะทางเดินของน้ำ : ระยะทางเดินของน้ำที่ลอดข้างใต้หรือทางด้านข้างของตัวอาคาร ซึ่งได้จากการคำนวณ โดยให้ความสำคัญของทางเดินในแนวดิ่งและแนวราบที่แตกต่างกัน เช่น ในทฤษฏีของ Lane ทางเดินในแนวราบจะได้เพียง 1 ใน 3 ของความยาวจริง และใช้ความยาวจริงของทางเดินในแนวดิ่ง เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)