DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  ditch คือ ...
   
  ditch ความหมาย คือ คูน้ำ : ทางน้ำที่ขุดหรือถมขึ้นเป็นร่อง สำหรับแจกจ่ายน้ำหรือระบายน้ำในแปลงเพาะปลูก
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)