DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  joint , construction คือ ...
   
  joint , construction ความหมาย คือ รอยต่อก่อสร้าง : รอยต่อที่กำหนดไว้ในงานคอนกรีตใน 1 วัน ใช้กับอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งต้องเทคอนกรีตจำนวนมากติดต่อกัน และระยะเวลาที่ใช้ในการเทคอนกรีตนั้นเกินกว่าระยะเวลาการแข็งตัวของคอนกรีต (initial setting time)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)